O Nas

Na­­szym ce­­lem jest świa­d­cze­­nie po­­mo­­cy pra­w­nej, w ta­­ki spo­­sób, aby Klient był pe­wien, że je­­go spra­­wa jest tra­k­to­­wa­­na prio­­ry­­te­­to­­wo oraz cze­r­pał za­­do­­wo­­le­­nie z wy­­ni­­ków na­­szej pra­­cy.

Nasza Specjalizacja

Podmioty Gospodarcze

Spe­­cja­­li­­zu­­je­­my się w po­­mo­­cy pra­w­nej na rzecz podmio­­tów go­­spo­­da­r­czych po­­czy­­na­­jąc od fa­­zy po­­w­sta­­nia przed­się­­bio­r­cy przez przy­­go­­to­­wa­­nie umów spół­­ek i sta­­tu­­tów ko­ń­cząc na ko­m­ple­k­so­­wej ob­słu­­dze pra­w­nej.

Prawo

Ofe­­ru­­je­­my pe­­łen wa­­chlarz usług w za­­kre­­sie pra­­wa spół­­ek, pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, pra­­wa ro­­dzi­n­ne­­go, pra­­wa pra­­cy i pra­­wa wła­­sno­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­nej.

Sprawy Sądowe

Z po­­wo­­dze­­niem pro­­wa­­dzi­­my spra­­wy są­­do­­we, po­­stę­­po­­wa­­nia przed or­ga­­na­­mi ad­­mi­­ni­­stra­­cji pu­­bli­cz­nej oraz po­­da­t­ko­­we, w tym do­­ty­­czą­­ce do­­cho­­dów z nie­­u­ja­w­nio­­nych źró­­deł, jak ró­w­nież ne­­go­­cja­­cje ma­­ją­­ce na ce­­lu roz­­wią­­za­­nie spo­­rów po­­za są­­dem.

Zapraszamy do współpracy