Jesteśmy kancelarią, która specjalizuje się m.in. w dochodzeniu w imieniu klientów roszczeń związanych z ubezpieczeniem tzw. niskiego wkładu własnego, które to często jest narzucane klientom banków przy zawieraniu umów kredytowych.

Oczywiście nie mówimy tu o wszystkich umowach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale jedynie tych, które zostały zawarte z pokrzywdzeniem kredytobiorców.

Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego, stanowi dodatkową formę zabezpieczenia spłaty kredytu. W rzeczywistości jednak zawieranie, przez niektóre banki tego typu ubezpieczeń następuje w sposób sprzeczny z obyczajami i rażąco narusza interesy kredytobiorców.

Przede wszystkim, częstokroć klienci nie mają dostępu do polisy takiego ubezpieczenia. Banki zasłaniają się zazwyczaj tajemnicą bankową i nie udostępniają klientom polis. Natomiast same zapisy w przedmiocie ubezpieczenia niskiego wkładu w umowie kredytowej są często zbyt ogólne. Klienci nie mają możliwości zweryfikować jak długo są zobligowani do ponoszenia kosztów takiego ubezpieczenia oraz jaka jest wysokość pobieranych składek i jak długo będą one pobierane.

Dodać należy, że równie często postanowienia umowy o ubezpieczeniu niskiego wkładu zawierają liczne niedozwolone klauzule umowne. Kredytobiorca nie jest zatem w stanie skontrolować prawidłowości podejmowanych czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

Co ciekawe, umowy stosowane przez część banków są tak konstruowane, że to klienci pokrywają koszty ubezpieczenia, podczas gdy stroną umowy jest bank. W konsekwencji – w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego (zaprzestania spłaty kredytu z różnych przyczyn) – bank uzyska zaspokojenie od firmy ubezpieczeniowej, a klient banku będzie musiał zwrócić ubezpieczycielowi tak powstały dług. W tego typu polisach kredytobiorca będący klientem banku jest bowiem traktowany jako sprawca szkody. Wobec tego klient nie jest w żaden sposób chroniony w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, mimo że ponosi ekonomiczny ciężar ubezpieczenia.

W przedmiocie ubezpieczenia z tytułu niskiego wkładu wielokrotnie wypowiadały się sądy. Dotychczasowe orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że zapisy umów o ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu wykazują nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. W rezultacie kredytobiorcom przysługuje prawo żądania zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu.

Jesteśmy kancelarią, która specjalizuje się w dochodzeniu w imieniu klientów tego typu roszczeń i posiadamy doświadczenie w tym zakresie. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą pomocą w przedmiocie odzyskania nienależnie pobranych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.