Usługi

Ela­­sty­cz­ne po­­de­j­­ście do po­­trzeb Klie­n­tów umoż­l­wia nam ko­m­ple­k­so­­wą ob­słu­­gę pra­w­ną

No­­wo­­cze­­sny mo­­del na­­szej ka­n­ce­­la­­rii pra­w­nej ko­n­ce­n­tru­­je się przede wszy­st­kim na roz­­wią­­za­­niach bi­­zne­­so­­wych. Na­j­wię­k­szy na­­cisk kła­­dzie­­my na szy­b­kie i do­­kła­d­ne re­­a­li­­zo­­wa­­nie zle­­ceń oraz spra­w­ne wy­­ko­­ny­­wa­­nie po­­wie­­rzo­­nych nam za­­dań, ró­w­nież na od­le­­głość. Ob­słu­­gu­­je­­my spół­­ki z ca­­łe­­go kra­­ju do­­sto­­so­­wu­­jąc się do ich po­­trzeb. Dzię­­ki po­­łą­­cze­­niu wie­­dzy i do­­świa­d­cze­­nia z naj­no­w­szy­­mi te­ch­no­­lo­­gia­­mi te­­le­­i­n­fo­r­ma­­ty­cz­ny­­mi oraz in­­no­­wa­­cy­j­ny­­mi roz­­wią­­za­­nia­­mi ofe­­ru­­je­­my ca­ł­ko­­wi­­cie no­­wą ja­­kość usług dla na­­szych Klie­n­tów.

Spe­­cja­­li­­zu­­je­­my się w:

 1. pra­­­wie ha­­n­dlo­­­wym
 2. pra­­­wie cy­­­wi­­l­nym
 3. pra­­­wie po­­­da­­t­ko­­­wym
 4. pra­­­wie nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści
 5. pra­­­wie ro­­­dzi­­n­nym
 6. pra­­­wie pra­­­cy
 7. pra­­­wie ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cy­­j­nym
 8. pra­­­wie za­­­mó­­­wień pu­­­bli­­cz­nych
 9. pra­­­wie au­­­to­­r­skim i wła­­­sno­­­­­ści in­­­te­­­le­­k­tu­­­a­­l­nej

Re­­a­li­­zu­­je­­my usłu­­gi w za­­kre­­sie:

 1. Do­­­ra­­dz­twa pra­­w­ne­­go.
 2. Udzie­­­la­­­nia po­­­rad i ko­­n­su­­l­ta­­­cji pra­­w­nych.
 3. Spo­­­rzą­­­dza­­­nia opi­­­nii pra­­w­nych.
 4. Za­­­kła­­­da­­­nia spół­­­ek pra­­­wa ha­­n­dlo­­­we­­­go.
 5. Po­­­mo­­cy podmio­­­tom kra­­­jo­­­wym i za­­­gra­­­ni­­cz­nym w za­­­kupie nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści, w tym oce­­­ny ry­­­zy­­­ka trans­­­a­­k­cji, przy­­­go­­­to­­­wa­­­nia do­­­ku­­­me­­n­ta­­­cji, wy­­­stą­­­pie­­­nia o po­­­zwo­­­le­­­nie na za­­­kup nie­­­ru­­­cho­­­mo­­­­­ści w przy­­­pa­­d­ku podmio­­­tów za­­­gra­­­ni­­cz­nych oraz udział w ne­­­go­­­cja­­­cjach.
 6. Due di­­li­­ge­n­ce w za­­kre­­sie ba­­da­­nia sta­­nu pra­w­ne­­go oraz sta­­nu go­­spo­­da­r­cze­­go i fi­­na­n­so­­we­­go za­­ró­w­no spół­­ek, przed­się­­biorstw, jak ró­w­nież wsze­l­kich in­­nych wię­k­szych skła­d­ni­­ków ma­­ją­t­ku obe­c­nych w obro­­cie go­­spo­­da­r­czym, w tym nie­­ru­­cho­­mo­­­ści.
 7. Opra­­­co­­­wy­­­wa­­­nia i opi­­­nio­­­wa­­­nia pro­­­je­­k­tów umów, sta­­­tu­­­tów, ugód za­­­wie­­­ra­­­nych przez Klie­­n­tów, uchwał oraz re­­­gu­­­la­­­mi­­­nów.
 8. Spo­­­rzą­­­dza­­­nia pism pro­­­ce­­­so­­­wych.
 9. Wy­­­pe­­ł­nia­­­nia wnio­­­sków w po­­­stę­­­po­­­wa­­­niu re­­­je­­­stro­­­wym (KRS).
 10. Udzia­­łu w ne­­­go­­­cja­­­cjach oraz me­­­dia­­­cjach.
 11. Wy­­­stę­­­po­­­wa­­­nia przed są­­­da­­­mi po­­­w­sze­­ch­ny­­­mi i ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cy­­j­ny­­­mi oraz or­ga­­­na­­­mi ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cji pu­­­bli­­cz­nej.
 12. Anonimizacja (tzw. białkowanie) dokumentów (elektroniczne trwałe i nieodwracalne usuwanie treści).