Zespół

Ze­spół na­szej Kan­ce­la­rii opie­ra się na pa­sji i do­świad­cze­niu

Piotr Mazurkiewicz

E-mail: radca@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68) 475 3890
kom.: +48­ 602 437 568

Ab­so­l­went Wy­­dzia­­łu Pra­­wa Ad­mi­­ni­­stra­­cji i Eko­­no­­mii Uni­­we­r­sy­­te­­tu Wro­­cła­w­skie­­go oraz Po­­dy­­plo­­mo­­we­­go Stu­­dium Za­­rzą­­dza­­nia Je­d­no­st­ka­­mi Go­­spo­­da­r­czy­­mi, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/584.

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w te­­ma­­ty­­ce pra­­wa spół­­ek oraz pra­­wa ry­n­ku ka­­pi­­ta­­ło­­we­­go. Obok bie­­żą­­ce­­go, ko­m­ple­k­so­­we­­go do­­ra­dz­twa pra­w­ne­­go ucze­st­ni­­czy w wie­­lu spo­­rach ko­r­po­­ra­­cy­j­nych, nie­­ru­­cho­­mo­­­ścio­­wych, ubez­­pie­­cze­­nio­­wych oraz zwią­­za­­nych z wła­­sno­­­ścią in­­te­­le­k­tu­­a­l­ną i in­­we­­sty­­cja­­mi bu­­do­w­la­­ny­­mi. Za­j­mu­­je się ró­w­nież za­­ga­d­nie­­nia­­mi z pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, ro­­dzi­n­ne­­go, po­­da­t­ko­­we­­go i pra­­wa pra­­cy.

Me­­ce­­nas Ma­­zu­r­kie­­wicz po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w two­­rze­­niu oraz ob­słu­­dze spół­­ek pra­­wa ha­n­dlo­­we­­go, a w szcze­­gó­l­no­­­ści spół­­ek z ka­­pi­­ta­­łem za­­gra­­ni­cz­nym in­­we­­stu­­ją­­cych w po­l­skie nie­­ru­­cho­­mo­­­ści ro­l­ne. Na­­był ró­w­nież do­­świa­d­cze­­nie w przy­­go­­to­­wy­­wa­­niu i opi­­nio­­wa­­niu do­­ku­­me­n­tów sta­­tu­­to­­wych spół­­ek i ich re­­je­­stra­­cji w KRS, w przy­­go­­to­­wa­­niu pro­­je­k­tów umów, opi­­nio­­wa­­niu za­­ga­d­nień zwią­­za­­nych ze sto­­su­n­ka­­mi pra­­co­w­ni­­czy­­mi. Wie­­dzę pra­w­ni­­czą łą­­czy z oso­­bi­­stym do­­świa­d­cze­­niem bi­­zne­­so­­wym, co po­­zwa­­la le­­piej zro­­zu­­mieć po­­trze­­by i pro­­ble­­mu klie­n­tów ko­r­po­­ra­­cy­j­nych.

W cza­­sie wo­l­nym upra­­wia na­r­cia­r­stwo al­pe­j­skie i wraz z gru­­pą Kry­­ni­­ca Ski ucze­st­ni­­czy w co­­ro­cz­nych wy­­pra­­wach na lo­­do­w­ce.

Do­­brze wła­­da ję­­zy­­kiem an­gie­l­skim.

Magdalena Mazurkiewicz

E-mail: m.mazurkiewicz@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68)­ 475­ 3890
kom.: +48­­ 600­ 813­ 215

Ab­so­l­wen­t­ka Wy­­dzia­­łu Pra­­wa Ad­mi­­ni­­stra­­cji i Eko­­no­­mii Uni­­we­r­sy­­te­­tu Wro­­cła­w­skie­­go oraz Po­­dy­­plo­­mo­­we­­go Stu­­dium Za­­rzą­­dza­­nia Je­d­no­st­ka­­mi Go­­spo­­da­r­czy­­mi, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/628.

Spe­­cja­­li­­zu­­je się w te­­ma­­ty­­ce pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go oraz pra­­wa au­­to­r­skie­­go. Za­j­mu­­je się ró­w­nież za­­ga­d­nie­­nia­­mi z pra­­wa ha­n­dlo­­we­­go i go­­spo­­da­r­cze­­go, pra­­wa prze­­wo­­zo­­we­­go, bu­­do­w­la­­ne­­go oraz pra­­wa pra­­cy. W ob­sza­­rze za­­i­n­te­­re­­so­­wań Pa­­ni Me­­ce­­nas zna­j­du­­ją się spra­­wy z za­­kre­­su pra­­wa ka­­no­­ni­cz­ne­­go oraz ochro­­ny dóbr oso­­bi­­stych.

War­sz­tat Pa­­ni Ma­g­da­­le­­ny opie­­ra się na pro­­wa­­dze­­niu po­­stę­­po­­wań są­­do­­wych w spra­­wach cy­­wi­l­nych, go­­spo­­da­r­czych oraz z za­­kre­­su pra­­wa pra­­cy. Po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie w przy­­go­­to­­wa­­niu i opi­­nio­­wa­­niu do­­ku­­me­n­tów sta­­tu­­to­­wych spół­­ek i ich re­­je­­stra­­cji w KRS, w przy­­go­­to­­wa­­niu pro­­je­k­tów umów, opi­­nio­­wa­­niu za­­ga­d­nień zwią­­za­­nych ze sto­­su­n­ka­­mi pra­­co­w­ni­­czy­­mi. Bra­­ła udział w two­­rze­­niu i ob­słu­­dze pra­w­nej or­ga­­ni­­za­­cji po­­ży­t­ku pu­­bli­cz­ne­­go, a w szcze­­gó­l­no­­­ści w za­­kre­­sie two­­rze­­nia ak­tów or­ga­­ni­­zu­­ją­­cych te podmio­­ty oraz po­­zy­­ski­­wa­­nia źró­­deł fi­­na­n­so­­wa­­nia ich dzia­­ła­l­no­­­ści.

Do­­brze wła­­da ję­­zy­­kiem nie­­mie­c­kim.

Tomasz Gadomski

E-mail: t.gadomski@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68)­ 475­ 3890
kom.: +48­ 500 041 970

Ab­so­l­went Wy­­dzia­­łu Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji Uni­­we­r­sy­­te­­tu Sz­cze­­ci­ń­skie­­go w Sz­cze­­ci­­nie, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/581.

Spe­­cja­­li­­zu­­ję się w te­­ma­­ty­­ce pra­­wa ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­ne­­go , pra­­wa ha­n­dlo­­we­­go oraz pro­­ble­­ma­­ty­­ce świa­d­cze­­nia usług dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną i zwią­­za­­nych z tym kwe­­stii ochro­­ny wła­­sno­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­nej. Za­j­mu­­je się ró­w­nież za­­ga­d­nie­­nia­­mi pra­­wa cy­­wi­l­ne­­go, pra­­wa pra­­cy oraz pra­­wa ro­­dzi­n­ne­­go.

Me­­ce­­nas Ga­­do­m­ski po­­sia­­da bo­­ga­­te do­­świa­d­cze­­nie, po­­pa­r­te ob­słu­­gą je­d­no­­stek bu­­dże­­to­­wych, z za­­kre­­su pra­­wa ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­ne­­go, w szcze­­gó­l­no­­­ści pra­­wa fi­­na­n­so­­we­­go oraz za­­mó­­wień pu­­bli­cz­nych. Po­­na­d­to za­j­mu­­je się on ró­w­nież spra­­wa­­mi zwią­­za­­ny­­mi z ob­słu­­gą pra­w­ną pro­­ce­­su uzy­­ski­­wa­­ni do­­ta­­cji ze śro­d­ków wspó­ł­fi­­na­n­so­­wa­­nych z bu­­dże­­tu Unii Eu­­ro­­pe­j­skiej. Na­­był on ta­k­że do­­świa­d­cze­­nie w ob­słu­­dze pra­w­nej podmio­­tów za­j­mu­­ją­­cych się świa­d­cze­­niem usług dro­­gą ele­k­tro­­ni­cz­ną, w tym w two­­rze­­niu we­­w­nę­trz­nych re­­gu­­la­­cji w za­­kre­­sie ochro­­ny gro­­ma­­dzo­­nych da­­nych oso­­bo­­wych oraz praw wła­­sno­­­ści in­­te­­le­k­tu­­a­l­nej.

W wo­l­nych cza­­sie upra­w­nia ko­­szy­­kó­w­kę, pły­­wa­­nie oraz wspi­­na­cz­kę gó­r­ską.

Do­­brze wła­­da ję­­zy­­kiem an­gie­l­skim.

Agnieszka Keller

E-mail: a.keller@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48 (68) 475 3890
kom.: 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – nr wpisu ZG-747.

Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, szczególnie w zakresie spraw odszkodowawczych i ochrony dóbr osobistych. W kręgu jej zainteresowań leży również prawo handlowe, prawo gospodarcze oraz prawo pracy.
Mecenas Keller posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach o zadośćuczynienia i odszkodowania komunikacyjne, a także z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Ponadto zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców przygotowując akty wewnętrzne związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, projekty umów oraz opiniując zagadnienia związane ze stosunkami pracowniczymi. Prowadzi postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy.
Uwielbia podróże, długie spacery z psem oraz zielonogórską drużynę koszykówki.

Zapraszamy do współpracy