Odzyskiwanie należności w postaci zwrotu kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego.

Nasza kancelaria zajmuje się w odzyskiwaniem dla Klientów zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego, przy wcześniejszej jego spłacie. Na czym to polega?

Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takiej sytuacji konsument jest uprawniony do obniżenia całkowitego kosztu kredytu, na który składają się m.in. odsetki, opłaty, prowizje, marże itp. oraz koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy. read more »

Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego w umowach kredytowych.

Jesteśmy kancelarią, która specjalizuje się m.in. w dochodzeniu w imieniu klientów roszczeń związanych z ubezpieczeniem tzw. niskiego wkładu własnego, które to często jest narzucane klientom banków przy zawieraniu umów kredytowych.

Oczywiście nie mówimy tu o wszystkich umowach ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ale jedynie tych, które zostały zawarte z pokrzywdzeniem kredytobiorców.

Ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego, stanowi dodatkową formę zabezpieczenia spłaty kredytu. W rzeczywistości jednak zawieranie, przez niektóre banki tego typu ubezpieczeń następuje w sposób sprzeczny z obyczajami i rażąco narusza interesy kredytobiorców. read more »

Akcja niebieski parasol 2014

Krajowa Rada Radców Prawnych kolejny raz organizuje akcję „Niebieski parasol”. W bieżącym roku akcja trwać będzie cały tydzień, od 22 do 27 września. Porady prawne będą udzielana w kilkuset miastach. Akcja „Niebieski Parasol” cieszy się wielką popularnością. Każdego roku w jej trakcie udzielanych jest kilka tysięcy porad prawnych.

Osoby zainteresowane poradami o szczegółach akcji mogą dowiedzieć się więcej na stronach internetowych Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Obrona w sprawach karnych

Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1247) dokonano zasadniczych zmian w procedurze karnej, które zaczną obowiązywać od 01 lipca 2015r. Z tym też dniem radcowie prawni uzyskają możliwość świadczenia pomocy prawnej również w sprawach karnych oraz karno skarbowych.

Zgodnie z art. 82 ustawy kodeks postępowania karnego w brzemieniu nadanym od 01 lipca 2015r. obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach prawnych.

Istotna jest również zasadnicza zmiana procedury karnej m.in. poprzez odejście od tak zwanej zasady inkwizycyjności na rzecz procesu kontradyktoryjnego. Oznacza to, że zasadniczy ciężar postępowania dowodowego, a tym samym odpowiedzialności za wynik procesu został przerzucony na strony – oskarżyciela i obrońcę. Rolą sądu natomiast nie będzie co do zasady przeprowadzanie dowodów, a ich ocena, przy czym będzie to przede wszystkim ocena dowodów przedstawionych przez strony.

Powyższe oznacza rozszerzenie zakresu usług kancelarii również na usługi obrony w postępowaniach karnych.

Członek rady OIRP

Radca prawny Piotr Mazurkiewicz w czerwcu 2013r. został wybrany na delegata Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX Kadencji, a następnie – we wrześniu 2013r. na członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX Kadencji. Ponadto od roku 2010 pracuje w Komisji do spraw integracji środowiskowej, gdzie pełni obecnie funkcję Przewodniczącego.

Pro Bono 2013

W dniach 05 i 06 grudnia 2013r. już po raz kolejny radcowie prawni z naszej Kancelarii wzięli udział w akcji udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Podczas tej akcji wspieraliśmy beneficjentki Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba i Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych.

Kurator dla spółek

Radca prawny Piotr Mazurkiewicz był wpisany od 2010 do 2012r. jako kandydat na kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to dla nas ważne wyróżnienie, gdyż na ww. listę wpisywane są wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Co oznacza to dla naszych klientów? Klienci Kancelarii posiadający statut podmiotów wpisanych do KRS otrzymują rękojmię należytego wypełniania obowiązków czyli swego rodzaju gwarancję jakości wykonywanych usług. Osoby, które dopiero planują założenie spółki mogą być pewne, że cały ten proces, począwszy od przygotowania projektu umowy lub statutu, aż do rejestracji, zostanie przeprowadzony sprawnie i szybko.

Pro Bono

W grudniu wzięliśmy udział w akcji udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Podczas tej akcji wspieraliśmy beneficjentki Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba i Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych.