FAQ

Po­­ni­­żej opu­­bli­­ko­­wa­­li­­śmy od­po­­wie­­dzi na naj­czę­­­ściej za­­da­­wa­­ne py­­ta­­nia. Je­d­no­­cze­­śnie zwra­­ca­­my uwa­­gę, że zo­­sta­­ły one udzie­­la­­ne w sta­­nie pra­w­nym, któ­­ry obo­­wią­­zy­­wał w mo­­me­n­cie pu­­bli­­ka­­cji wpi­­su. Za­­nim za­­cz­nie­­cie Pa­ń­stwo zgłę­­biać in­­te­­re­­su­­ją­­cy was te­­mat pro­­si­­my o spra­w­dze­­nie ak­tu­­a­l­ne­­go sta­­nu pra­w­ne­­go.

Dodatkowo udo­­stę­p­nia­­my wzo­­ry umów, o któ­­re na­­si klie­n­ci naj­czę­­­ściej py­­ta­­ją:

 
Czy na­­by­­cie nie­­ru­­cho­­mo­­­ści w Po­l­sce przez oby­­wa­­te­­la UE wy­­ma­­ga ze­­zwo­­le­­nia
Tak i nie. Za­­sa­d­ni­­czo na­­by­­cie nie­­ru­­cho­­mo­­­ści w Po­l­sce przez cu­­dzo­­zie­m­ca wy­­ma­­ga ze­­zwo­­le­­nia ale są ró­w­nież sy­­tu­­a­cje, w któ­­rych nie jest ono wy­­ma­­gane. Ze­­zwo­­le­­nie jest wy­­da­­wa­­ne w dro­­dze de­­cy­­zji ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nej. Cu­­dzo­­zie­m­cem we­­dług prze­­pi­­sów usta­­wy o na­­by­­wa­­niu nie­­ru­­cho­­mo­­­ści przez cu­­dzo­­zie­m­ców jest:
Więcej

Czy brak za­­pła­­ty za fa­k­tu­­rę po­­wo­­du­­je obo­­wią­­zek wy­­k­się­­go­­wa­­nia fa­k­tu­­ry po stro­­nie na­­by­w­cy to­­wa­­rów lub usług.
Usta­­wą z dnia 16 li­­sto­­pa­­da 2012 r. o re­­du­k­cji nie­­k­tó­­rych ob­cią­­żeń ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nych w go­­spo­­da­r­ce, opu­­bli­­ko­­wa­­nej w Dzie­n­ni­­ku Ustaw z dnia 30 li­­sto­­pa­­da  2012 r. (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1342) usta­­wo­­da­w­ca do­­ko­­nał zmian w prze­­pi­­sach ki­l­ku ustaw po­­da­t­ko­­wych, w tym usta­­wy o po­­da­t­ku do­­cho­­do­­wym od osób fi­­zy­cz­nych (u.p.d.o.f.), usta­­wy o po­­da­t­ku do­­cho­­do­­wym od osób pra­w­nych (u.p.d.o.p.) oraz usta­­wy o po­­da­t­ku od to­­wa­­rów i usług.
Więcej

Kie­­dy fi­r­ma mo­­że sko­­rzy­­stać z tzw. ulgi na złe dłu­­gi.
Usta­­wą z dnia 16 li­­sto­­pa­­da 2012 r. o re­­du­k­cji nie­­k­tó­­rych ob­cią­­żeń ad­­mi­­ni­­stra­­cy­j­nych w go­­spo­­da­r­ce (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1342) usta­­wo­­da­w­ca do­­ko­­nał m.in. zmia­­ny prze­­pi­­su art. 89a usta­­wy o po­­da­t­ku od to­­wa­­rów i usług (u.VAT), w ra­­mach któ­­re­­go po­­da­t­ni­­cy mie­­li pra­­wo do sko­­rzy­­sta­­nia z tzw. ulgi za złe dłu­­gi.
Więcej

Czy chcąc uzy­­skać se­­pa­­ra­­cję na­­le­­ży wnieść do są­­du po­­zew czy wnio­­sek i ile wy­­no­­szą ko­sz­ty są­­do­­we
W przy­­pa­d­ku gdy ma­ł­żo­n­ko­­wie nie po­­sia­­da­­ją ma­­ło­­le­t­nich dzie­­ci i są zgo­d­ni w spra­­wie se­­pa­­ra­­cji mo­­gą wy­­stą­­pić do są­­du ze wspó­l­nym wnio­­skiem o orze­­cze­­nie se­­pa­­ra­­cji. Opła­­ta są­­do­­wa od ta­­kie­­go wnio­­sku wy­­no­­si 100 zł.
Więcej

Czy po­­no­­szę od­po­­wie­­dzia­l­ność za dłu­­gi ma­ł­żo­n­ka
Od­po­­wie­­dzia­l­ność ma­ł­żo­n­ka jest zró­ż­ni­­co­­wa­­na w za­­le­ż­no­­­ści od te­­go, czy zo­­bo­­wią­­za­­nie je­d­ne­­go z ma­ł­żo­n­ków wy­­ni­­ka z czy­n­no­­­ści pra­w­nej, in­­ne­­go zda­­rze­­nia (czy­­nu nie­­do­­zwo­­lo­­ne­­go, bez­­po­d­sta­w­ne­­go wzbo­­ga­­ce­­nia), czy mo­­że do­­ty­­czy ma­­ją­t­ku oso­­bi­­ste­­go je­d­ne­­go z ma­ł­żo­n­ków lub ma zwią­­zek z pro­­wa­­dze­­niem dzia­­ła­l­no­­­ści go­­spo­­da­r­czej przez je­d­ne­­go z nich. Od­po­­wie­­dzia­l­ność ta ró­w­nież kszta­ł­tu­­je się in­a­­czej, je­­śli zo­­bo­­wią­­za­­nie po­­w­sta­­ło przed po­­w­sta­­niem wspó­l­no­­­ści ma­­ją­t­ko­­wej.
Więcej

Czy po­­no­­szę od­po­­wie­­dzia­l­ność za dłu­­gi ma­ł­żo­n­ka wo­­bec Urzę­­du Ska­r­bo­­we­­go zwią­­za­­ne z je­­go dzia­­ła­l­no­­­ścią go­­spo­­da­r­czą
W myśl art. 29 § 1 i 2 usta­­wy z dnia 29 sier­p­nia 1997r. Or­dy­­na­­cja Po­­da­t­ko­­wa od­po­­wie­­dzia­l­ność ma­­ją­t­ko­­wa osób po­­zo­­sta­­ją­­cych w zwią­z­ku ma­ł­że­ń­skim obe­j­mu­­je ma­­ją­­tek odrę­b­ny po­­da­t­ni­­ka oraz ma­­ją­­tek wspó­l­ny po­­da­t­ni­­ka i je­­go ma­ł­żo­n­ka, chy­­ba, że na­­stą­­pi­­ło ogra­­ni­­cze­­nie, znie­­sie­­nie, wy­­łą­­cze­­nie lub usta­­nie wspó­l­no­­­ści ma­­ją­t­ko­­wej.
Więcej

Czy po­­zba­­wie­­nie mnie wła­­dzy ro­­dzi­­cie­l­skiej nad ma­­ło­­le­t­nim sy­­nem po­­zba­­wia mnie mo­ż­li­­wo­­­ści ko­n­ta­k­tów z nim
Je­­że­­li wła­­dza ro­­dzi­­cie­l­ska nie mo­­że być wy­­ko­­ny­­wa­­na z po­­wo­­du tr­wa­­łej prze­­sz­ko­­dy al­bo je­­że­­li ro­­dzi­­ce nad­u­ży­­wa­­ją wła­­dzy ro­­dzi­­cie­l­skiej lub w spo­­sób ra­­żą­­cy za­­nie­­d­bu­­ją swe obo­­wią­z­ki wzglę­­dem dzie­c­ka, sąd opie­­ku­ń­czy po­­zba­­wi ro­­dzi­­ców wła­­dzy ro­­dzi­­cie­l­skiej. Po­­zba­­wie­­nie wła­­dzy ro­­dzi­­cie­l­skiej mo­­że być orze­­czo­­ne ta­k­że w sto­­su­n­ku do je­d­ne­­go z ro­­dzi­­ców (art. 111 KRO).
Więcej

Czy dy­­wi­­de­n­da wy­­pła­­ca­­na na rzecz spół­­ki „có­r­ki” pod­le­­ga opo­­da­t­ko­­wa­­niu.
Po­d­sta­­wo­­wą za­­sa­­dą wy­­ra­­żo­­ną w dy­­re­k­ty­­wie EWG nr 90/435/EEC (tzw. Pa­­re­n­t-Su­b­si­­dia­­ry­­-Di­­re­c­ti­­ve) jest neu­­tra­l­ność opo­­da­t­ko­­wa­­nia dy­­wi­­dend wy­­pła­­ca­­nych po­­mię­­dzy spół­­ka­­mi ma­t­ka­­mi i spół­­ka­­mi có­r­ka­­mi ró­ż­nych państw czło­n­ko­w­skich Unii Eu­­ro­­pe­j­skiej.
Więcej

Czy ra­d­ca pra­w­ny mo­­że mnie re­­pre­­ze­n­to­­wać w spra­­wie o roz­­wód
Tak. W myśl usta­­wy o ra­d­cach pra­w­nych wy­­ko­­ny­­wa­­nie za­­wo­­du ra­d­cy pra­w­nego po­­le­­ga na świa­d­cze­­niu po­­mo­­cy pra­w­nej, z wy­­ją­t­kiem wy­­stę­­po­­wa­­nia w cha­­ra­k­te­­rze obro­ń­cy w po­­stę­­po­­wa­­niu ka­r­nym i w po­­stę­­po­­wa­­niu w spra­­wach o prze­­stę­p­stwa ska­r­bo­­we. Po­­mo­­cą pra­w­ną jest w szcze­­gó­l­no­­­ści udzie­­la­­nie po­­rad i ko­n­su­l­ta­­cji pra­w­nych, opi­­nii pra­w­nych, za­­stę­p­stwo pra­w­ne i pro­­ce­­so­­we.
Więcej

Czy czło­n­ko­­wie ro­­dzi­­ny po­­no­­szą od­po­­wie­­dzia­l­ność za dłu­­gi spa­d­ko­­da­w­cy
W myśl prze­­pi­­sów Ko­­de­k­su cy­­wi­l­ne­­go od­po­­wie­­dzia­l­ność spa­d­ko­­bie­r­cy za dłu­­gi spa­d­ko­­we roz­­po­­czy­­na się już w chwi­­li otwa­r­cia spa­d­ku czy­­li w mo­­me­n­cie śmie­r­ci spa­d­ko­­da­w­cy. Do cza­­su zło­­że­­nia oświa­d­cze­­nia o przy­­ję­­ciu lub odrzu­­ce­­niu spa­d­ku, od­po­­wie­­dzia­l­ność ta ogra­­ni­­czo­­na jest wy­­łą­cz­nie do ma­­ją­t­ku po­­zo­­sta­­wio­­ne­­go przez spa­d­ko­­da­w­cę.
Więcej