Zespół

Ze­spół na­szej Kan­ce­la­rii opie­ra się na pa­sji i do­świad­cze­niu.

Piotr MazurkiewiczPiotr Mazurkiewicz
E-mail: radca@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68) 475 3890
kom.: +48­ 602 437 568

Ra­d­ca pra­w­ny, ab­so­l­went Wy­­dzia­­łu Pra­­wa Ad­mi­­ni­­stra­­cji i Eko­­no­­mii Uni­­we­r­sy­­te­­tu Wro­­cła­w­skie­­go oraz Po­­dy­­plo­­mo­­we­­go Stu­­dium Za­­rzą­­dza­­nia Je­d­no­st­ka­­mi Go­­spo­­da­r­czy­­mi, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/584.

Więcej

Magdalena MazurkiewiczMagdalena Mazurkiewicz
E-mail: m.mazurkiewicz@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68)­ 475­ 3890
kom.: +48­­ 600­ 813­ 215

Ra­d­ca pra­w­ny, ab­so­l­wen­t­ka Wy­­dzia­­łu Pra­­wa Ad­mi­­ni­­stra­­cji i Eko­­no­­mii Uni­­we­r­sy­­te­­tu Wro­­cła­w­skie­­go oraz Po­­dy­­plo­­mo­­we­­go Stu­­dium Za­­rzą­­dza­­nia Je­d­no­st­ka­­mi Go­­spo­­da­r­czy­­mi, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/628.

Więcej

Katarzyna Jadam-BilińskaKatarzyna Jadam – Bilińska
E-mail: jadam.bilinska@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68)­ 475­ 3890

Ra­­­d­ca pra­­­w­ny, ab­so­­­l­we­­n­t­ka Wy­­­­dzia­­­­łu Pra­­­­wa i Ad­mi­­­­ni­­­­stra­­­­cji Uni­­­­we­­­r­sy­­­­te­­­­tu Rze­­szo­w­skie­­go, czło­­­­nek Okrę­­­­go­­­­wej Izby Ra­­­d­ców Pra­­­w­nych w Zie­­­­lo­­­­nej Gó­­­­rze – nr wpi­­­­su ZG/ZG/682.

Więcej

Tomasz GadomskiTomasz Gadomski
E-mail: t.gadomski@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48­ (68)­ 475­ 3890
kom.: +48­ 500 041 970

Ra­d­ca pra­w­ny, ab­so­l­went Wy­­dzia­­łu Pra­­wa i Ad­mi­­ni­­stra­­cji Uni­­we­r­sy­­te­­tu Sz­cze­­ci­ń­skie­­go w Sz­cze­­ci­­nie, czło­­nek Okrę­­go­­wej Izby Ra­d­ców Pra­w­nych w Zie­­lo­­nej Gó­­rze – nr wpi­­su ZG/ZG/581.

Więcej

Agnieszka KellerAgnieszka Keller
E-mail: a.keller@pmazurkiewicz.eu
Tel.: +48 (68) 475 3890

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – nr wpisu ZG-747.

Więcej