30 września 2014r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy Prawo upadłośiowe i naprawcze, ustwy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa ta w zasadniczym stopniu zmienia model tzw. upadłości konsumenckiej. Zmiany w upadłości dokonane ww. ustawą wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Należy spodziewać się, że od wejścia w życie nowych przepisów ogłoszenie upadłości nie będzie już tak trudne jak obecnie. Zmianie ulegają m.in. przepisy dotyczące tego w jakich przypadkach sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości. Nadto zmiania się cel jaki ustawodawca stawia przed postęowaniem updałościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, otóż powinno ono być (według nowych regulacji) prowadzone tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postęowaniu upadłościowym. Potwierdzają to znoweliozowane przepisy, według których sąd wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego po stwierdzeniu wykonania planu spłat wierzycieli. Sąd upadłościowy będzie mógł równiez m.in. uchylić plan spłat w razie trudności po stronie upadłego i umorzyć jego niewykonane zobowiązania. Możliwe także będzie umorzenie zobowiązań upadłego bez ustlenia planu spłaty. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących upałości konsumenckiej. Osoby zainteresowane tego typu usługami zapraszamy do kontaktu.