Wynagrodzenie

Kwe­­stia wy­­na­­gro­­dze­­nia jest dla wię­k­szo­­­ści osób te­­matem po­­ru­­sza­­nym na ko­ń­cu i wie­­lu Klie­n­tów nie wie jak roz­­po­­cząć roz­­mo­­wę na ten te­­mat, a prze­­cież to ża­­den te­­mat ta­­bu

Okre­­śle­­nie wy­­so­­ko­­­ści wy­­na­­gro­­dze­­nia bez za­­po­­zna­­nia się z te­­matem jest pra­k­ty­cz­nie nie­­mo­ż­li­­we, acz­ko­l­wiek my wy­­sz­li­­śmy na­­prze­­ciw ocze­­ki­­wa­­niom na­­szych klie­n­tów i przy­­go­­to­­wa­­li­­śmy ró­ż­ne mo­­de­­le roz­­ra­­chu­n­ko­­we (po­­ni­­żej zna­j­dą Pa­ń­stwo do­­kła­d­ny opis ka­ż­de­­go z mo­­de­­li). Za­w­sze je­d­nak okre­­śla­­jąc wy­­so­­kość wy­­na­­gro­­dze­­nia kie­­ru­­je­­my się prze­­pi­­sa­­mi Ro­z­po­­rzą­­dze­­nia Mi­­ni­­stra Spra­­wie­­dli­­wo­­­ści z dnia 22 października 2015 r. w spra­­wie opłat za czy­n­no­­­ści ra­d­ców pra­w­nych:

Wy­­na­­gro­­dze­­nia ry­­cza­ł­to­­we

Ten mo­­del wy­­na­­gro­­dze­­nia skie­­ro­­wa­­ny jest do klie­n­tów ko­r­po­­ra­­cy­j­nych. W ra­­mach mie­­się­cz­ne­­go wy­­na­­gro­­dze­­nia ry­­cza­ł­to­­we­­go nasz Klient otrzy­­mu­­je sta­­łą ko­m­ple­k­so­­wą po­­moc pra­w­ną w wy­­bra­­nym przez sie­­bie za­­kre­­sie.

Sta­w­ka wy­­na­­gro­­dze­­nia jest usta­­la­­na in­­dy­­wi­­du­­a­l­nie i za­­le­­ży od za­­kre­­su po­­wie­­rzo­­nych nam za­­dań oraz od prze­­wi­­dy­­wa­­nych ilo­­­ści spraw zgła­­sza­­nych przez Klie­n­ta.

Za­­le­­ta­­mi owe­­go pla­­nu rozliczeniowe­­go są: gwa­­ra­n­cja sta­­łe­­go do­­stę­­pu do usług pra­w­nych, szy­b­szy czas re­­a­k­cji i roz­­wią­­zy­­wa­­nia pro­­ble­­mów, któ­­re ogra­­ni­­cza­­ją ry­­zy­­ko zwią­­za­­ne z dzia­­ła­l­no­­­ścią da­­ne­­go podmio­­tu do mi­­ni­­mum. Wy­­na­­gro­­dze­­nie ry­­cza­ł­to­­we gwa­­ra­n­tu­­je utrzy­­ma­­nie ko­sz­tów ob­słu­­gi pra­w­nej na sta­­łym po­­zio­­mie bez wzglę­­du na li­cz­bę ak­tu­­a­l­nie pro­­wa­­dzo­­nych spraw.

Ko­sz­ty, któ­­re ewe­n­tu­­a­l­nie mo­­gą się po­­ja­­wić przy ta­­kiej fo­r­mie roz­­li­­cze­­nia to do­­jazd do sie­­dzi­­by są­­dów i in­­nych or­ga­­nów po­­ło­­żo­­nych po­­za ob­sza­­rem sie­­dzi­­by Ka­n­ce­­la­­rii tj. mia­­sta Zie­­lo­­nej Gó­­ry.

Klie­n­ci in­­dy­­wi­­du­­a­l­ni

W spra­­wach wy­­ma­­ga­­ją­­cych in­­dy­­wi­­du­­a­l­ne­­go po­­de­j­­ścia na wy­­so­­kość ho­­no­­ra­­rium ma­­ją wpływ trzy pod­sta­­wo­­we czy­n­ni­­ki: sto­­pień sko­m­pli­­ko­­wa­­nia pro­­ble­­mu pra­w­ne­­go, wa­r­tość przedmio­­tu spo­­ru oraz sza­­cu­n­ko­­wy na­­kład pra­­cy.

Ce­­na ka­ż­do­­ra­­zo­­wej usłu­­gi jest usta­­la­­na w umo­­wie zle­­ce­­nia za­­wie­­ra­­nej z klie­n­tem.

Je­d­no­­ra­­zo­­wa po­­ra­­da pra­w­na

Ce­­na je­d­no­­ra­­zo­­wej po­­ra­­dy pra­w­nej kszta­ł­tu­­je się na po­­zio­­mie od 100 do 300 zł w za­­le­ż­no­­­ści od sto­p­nia sko­m­pli­­ko­­wa­­nia pro­­ble­­mu i na­­kła­­du pra­­cy wło­­żo­­ne­­go w roz­­wią­­za­­nie owej kwe­­stii.

W ce­­lu umó­­wie­­nia wi­­zy­­ty za­­pra­­sza­­my do sko­n­taktowania się z se­­kre­­ta­­ria­­tem na­­szej ka­n­ce­­la­­rii. Wszy­st­kie da­­ne ko­n­taktowe zna­j­dą Pa­ń­stwo w za­­kła­d­ce ko­n­takt.

Wy­­na­­gro­­dze­­nie go­­dzi­­no­­we

Fo­r­ma wy­­na­­gro­­dze­­nia go­­dzi­­no­­wego skie­­ro­­wa­­na jest za­­ró­w­no do klie­n­tów ko­r­po­­ra­­cy­j­nych jak i do klie­n­tów in­­dy­­wi­­du­­a­l­nych. Wy­­so­­kość sta­w­ki wy­­na­­gro­­dze­­nia jest okre­­śla­­na w umo­­wie z klie­n­tem i za­­le­­ży od ilo­­­ści po­­świę­­co­­ne­­go cza­­su na roz­­wią­­za­­nie pro­­ble­­mu. Na wy­­na­­gro­­dze­­nie go­­dzi­­no­­we de­­cy­­du­­ją się klie­n­ci, któ­­rzy po­­trze­­bu­­ją do­­ra­ź­nej – je­d­no­­ra­­zo­­wej po­­mo­­cy pra­w­nej (po­­ra­­dy pra­w­nej, uzy­­ska­­nia pi­­se­m­nej opi­­nii pra­w­nej, we­­ry­­fi­­ka­­cji umo­­wy, ucze­st­ni­­cze­­nia w ne­­go­­cja­­cjach czy też pro­­wa­­dze­­nia po­­je­­dy­n­czej spra­­wy).

Po wy­­ko­­na­­nym zle­­ce­­niu, klient otrzy­­mu­­je od nas szcze­­gó­­ło­­wy opis wy­­ko­­na­­nych czy­n­no­­­ści, dzię­­ki cze­­mu mo­­że spra­w­dzić na­­kład pra­­cy po­­świę­­co­­ny na zre­­a­li­­zo­­wa­­nie za­­da­­nia.

Pre­­mia za su­k­ces (Su­c­cess Fee)

W spra­­wach zwią­­za­­nych z do­­cho­­dze­­niem na­­le­ż­no­­­ści pie­­nię­ż­nych wy­­na­­gro­­dze­­nie, w za­­le­ż­no­­­ści od uzgo­d­nień z klie­n­tem, mo­­że skła­­dać się z dwóch ele­­me­n­tów: wy­­na­­gro­­dze­­nia pod­sta­­wo­­we­­go i wy­­na­­gro­­dze­­nia do­­da­t­ko­­we­­go tzw. pre­­mii za su­k­ces. Wy­­so­­kość obu ele­­me­n­tów wska­­za­­na jest w za­­wie­­ra­­nej umo­­wie z klie­n­tem. Pre­­mia za su­k­ces wy­­pła­­ca­­na jest wy­­łą­cz­nie w przy­­pa­d­ku po­­zy­­ty­w­ne­­go dla klie­n­ta roz­­strzy­­gnię­­cia spra­­wy i wy­­e­g­ze­­kwo­­wa­­nia na­­le­ż­nej kwo­­ty od dłu­ż­ni­­ka.