Nasza kancelaria zajmuje się w odzyskiwaniem dla Klientów zwrotu kosztów kredytu konsumenckiego, przy wcześniejszej jego spłacie. Na czym to polega?

Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takiej sytuacji konsument jest uprawniony do obniżenia całkowitego kosztu kredytu, na który składają się m.in. odsetki, opłaty, prowizje, marże itp. oraz koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy.

Obniżenie całkowitego kosztu kredytu następuje zarówno w przypadku całkowitej, jak i częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie. Obniżka obejmuje wyłącznie koszty kredytu dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Mamy zatem do czynienia z obniżeniem kosztów kredytu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, licząc od momentu spłaty kredytu przed terminem.

Przykład: Jeżeli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) związane z rocznym kredytem wyniosły 5.000 zł, a kredyt został spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać od kredytodawcy z powrotem 2.500 zł.

Jak podkreśla UOKiK oraz Rzecznik Finansowy, proporcjonalne obniżenie kosztów,  dotyczy „całkowitego kosztu kredytu”, a więc wszelkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności: odsetek, opłat, prowizji, podatków i marż, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz kosztów usług dodatkowych, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji
w opisanym powyżej zakresie, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz na naszej stronie internetowej (zakładka Kontakt) oraz kontaktu telefonicznego.